۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

سکس با مامان مهناز

سلام اسم من محمده و اسم مامانم مهنازه. من هیچ وقت چشم دنبال مامانم نبود اما وقتی تو سن بلوغ هستی به کسی که نزدیکته همش تو فکر اونی.من تازه 16سالم شده بود و 1 سالی بود که فیلم سوپر میدیدم.چند روزی بود که میخواستم جق بزنم اما فرصت نمیشد.اون روز بابام سر کار بود و من و مامان خونه بودیم مامان رفت حموم منم وقت رو قنیمت شمردم و گفتم الان بهترین موقعست واسه جلق زدن.نشستم پشت کامپیوتر و 1 فیلم سوپر توپ گزاشتم شرتم خیلی تنگ بدم و کیرمو درد میاورد شرتمو دراوردم و شلوار ورزشیمو پوشیدم داشتم کیرمو میمالیدمو فیلم میدیدم که یهو مامانم صدام کرد که بیا پشتمو بکش هول کردم خواستم سریع شرتمو بپوشم که مامانم داد زد زودباش یخ کردم منم شرتمو انداختم تو کمد لباسم و رفتم که پشت مامانمو بکشم رفتم تو حموم دیدم با یــــ شرت و کرست سفید وایساده و منو که دید لیف رو داد بهم و گفت بیا پشتمو لیف بزن منم لیف رو گرفتم و شروع کردم لیف کشیدن بنده سوتینش نمیزاشت و چون تنگ بود نمیشد زیرشو لیف زد گفت بندو باز کن ولی نگا نکنی ها گفتم باشه باز کردم وقتی سوتین از رو سینه هاش کنار رفت 2 تا سینه گنده دیدم که آب از لبو لوچم راه افتاد من سینه که میبینم سریع شق میکنم سینه های مامانمو که دیدم کلی کیف کردم همیشه دوست داشتم کیرمو بندازم لا سینه های گنده و جلو عقب کنم.سینه مامانمو که دیدم کیرم شق کرد چون شرت پام نبود سیخ شد اومد بالا و شلوارم تابلو شد خواستم جمو جورش کنم که دیدم اگه دست به شلوارم بزنم خیس میشه و معلوم میشه که دست زدم به کیرم به هزار بدبختی که نفهمه جمش کردم شانس من شلواره کشش شل بود منم که شق کرده بودم یــــ هو کیرم از شلوار افتاد بیروم مامانم فهمید گفت اینو جمعش کن من به تو میگم سینه های منو نگا نکنی تو دمو دسگاتو در میاری. منم گفتم اخه دست من نبود خودش اینجوری شد گفت مگه شرت پات نیست گفتم تنگ بود درد میگرفت منم در آوردم گفت حالا جمش کن بیچاره سیلون نباشه بین هوا و زمین لیفو دادم بش که دستمو بشورم گفت بیا من درست میکنم گفتم نه خودم میکنم گفت بیا اینجا اون موقع که تو فرق دست و پاتو نمیدونستی من تورو ترو خشک میکردم گفتم باشه اومدم که کیرمو بندازه تو شلوارم تا دستش خورد به کیرم نفسم بند اومد گفت چت شد گفتم آخه فقط منو این بودیم تا حالا دست کسی بش نخورده بود گفت ناقلا چیکار میکردی تا منو دیدی اینجوری شد ؟ گفتم تقسیر من نیست این خارجیا فیلم میسازن صحنه های زشت میاد گفت داشتی جق میزدی هنگ کردم گفت چت شد گفتم هیچی گفت میزدی یا نه سرمو انداختم پایین گفت پس داشتی میزدی گفتم آره گفت از کجای خانوا بیشتر خوشت میاد گفتم ول کن من برم گفت مگه نمیخوای جق بزنی ؟ گفتم نه ولش کن گفت بیا پسرم گفتم خوش به حال بابام گفت واسه چی گفتم آخه زنش همچین سینه هایی داره خندید گفت بزن زود برو میخوام برم بیرون کار دارم گفتم تو واسم میزنی گفت پرو شدی ها گفتم خواهش میکنم گفت نه گفتم باشه گفتم حد اقل فکر کن من نیستم تو حموم تو دوش بگیر انگار نه انگار که من تو حمومم گفت باشه رفت زیر دوش منم شرو کردم جق زدن یهو دیدم شرتشو در آورد چشام گرد شد گفتم چی شد خارجی شدی گفت آدم که تو حمومه تنهاست با لباس حموم نمیکنه گفتم بله داشت خودشو لیف میزد هیکلش برق میزد سر سینه های گندش سیخ شده بود آبم نزدیک بود بیاد به نفس زدن افتادم گفت چت شد گفتم داره میاد گفت پس بیا اینجا که کل حمومو به گند نکشی منم رفتم جلو داشتم میزدم یهو آبم با شدت پاشید رو شکمش یـــ داد کوچیک زد که منو چرا به گند کشیدی آبم از شکمش رفت پایین رفت لا پاش گفت چقد داغ بود گفتم دمت گرم مامان خیلی حال داد گفت خواهش میکنم ولی از این به بعد فک نکنی همینجوریه هر روز بخای با من بیای حموم ها گفتم نه ولی یـــ بار دیگه با هم بیایم گفت باشه تشکر کردمو رفتم بیرون.دو سه روز بعد روز ورزش ما بود تو مدرسه وقتی اومدم خونه مامانم گفت برو تو حموم بو گند میدی منم گفتم باشه یادم نبود که قرار بود با هم بریم حموم دیدم مامانم هم داره لباساشو بر میداره گفتم تو کجا میای گفت مگه خودت نگفتی که یـــ بار دیگه با هم بریم حموم منم یادم افتاد گفتم چرا ایول که یادت بود من یادم رفته بود گفت زود باش بریمو بیایم کلی کار دارم گفتم باشه و رفتیم سمت حموم من لخت شدم و با یـــ شرت رفتم زیر دوش گفت شورتتم در بیار گفتم نه زشته گفت اون روز آب کیرتو ریختی لای پای من حالا زشت شد گفتم باشه زیر آب که بودم شرت چسبید به کیرم مامانم هم اومد با شرت و کرست سیاه گفتم پس تو خودت چرا در نمیاری گفت بزا بیام تو حموم گفتم باشه هیکلشو که دیدم کیرم شق کرد گف تو دیگه داغونی گفتم چرا؟ گفت تو که هنوز چیزی ندیدی گفتم من چشام مادوم قرمز داره چیزایی که باید میدیدمو دیدم گفت پس لباسمو در نیارمگفتم نه بابا شوخی کردم گفت پس بیا کرستمو در بیار گفتم ای به چشم رفتم پشتش باز کردم سینه هاشو دیدم نفسم بند اومد نشستم رو زانو که شرتشو در بیارم شرتشو کشیدم پایین سوراخ کوشو دیدم گفت بیا بالا تا قش نکردی گفتم واسه چی قش کنم؟ گفت وقتی سینه میبینی نفست بند میاد لا پایی رو ببینی قش میکنی دیگه خندیدم گفتم آره راست میگی بعد مامانم نشست که شرت منو در بیاره جلو کیرم نشست شرتمو کشید پایین یـــ هو کیرم افتاد بیرون سرشو کشید عقب گفت اینو چجوری او تو جا میدی ؟ گفتم به زور خندیدو گفت زود باش تا بابات نیومده گفتم باشه سرمو شامپو زدم وایسادم عقب تا اون بیاد جلو اومد و خودشو شست داشت لیف میزد کونشو که شست منم کف از سرم برداشتم مالیدم به کیرم اومدم جلو تر کیرم چون شق بود مالیده شد به کونش چرخیدو گفت چی شد گفت هیچی مگه قراره چیزی بشه گقت نه برگشت 1قدم رفتم جلو کیرم سر خورد رفت لا پاش پاشو سفت کرد گفتش خوشت اومده گفتم چرا که بدم بیاد گفت پرو نشی بخای بفرستیش جایی ها گفتم نه جاش خوبه داشت خودشو میشست منم یـــ خورده شماپو ریخنم رو کیرم که سر بشه کیرمو جلو عقب کردم گفت نه بابا پرو شدی برو اونور ببینم گفتم بزا کارمو بکنم عزیتم نکن گفت زشته من مامانتم گفتم ببخشیدا تو کون و کست که نمیکنم لا پاته گفت نه راه افتادی تا 3 روز پیش که میپرسیدم جق زدی جواب نمیدادی حالا حرف کس و کون میزنی گفتم ببخشید گفت حموم سرده اگه برم زیر آب کفا میره دیگه سر نیست زود باش تا سرما نخوردیم گفتم باشه چرخوندمش از جلو کیررمو کردم لا پاش بدنش مو نداشت کیرمو جلو عقب کردم صورتشو نگا کردم دیدم چشاشو بسته یـــ دونه محکم زدم در کونش گفت هوی چته ترسیدم گفتم تو فیلما میزنن منم زدم گفت دیگه نزن سیا میه بابات میگه چرا سیا شده چی خوابشو بدم؟ گقتم برو زیر آب خودتو بشور گفت مگه اومد گفتم نه کار دارم رفت خودشو شست گفتم بین رو زانوت کیرمو بندازم لا سینت همشه دوست داشتم آبم لا سینه در بیاد گفت باشه من کیرمو انداختم لا سینش یـــ خورده شامپو مالیدم لا سینشو و کیرم دو دیقه جلو عقل کردم آبم داشت میومد گفتم داره میاد چیکارش کنم گفت بریز همینجا گفتم باشه آبم اومد ریختم لا سینش گفت خیلی داغه ها گفتم ما اینیم دیگه گفتش تو که حالتو کردی من حالا حشری شدم گفتم از دست من کاری بر میاد گفت میتونی دوباره شق کنی کفتم آره واسه چی گفت بندار لا پام تا منم آبم بیاد راحت شم گفتم باشه ولی چون الان آبم اومده طول میکشه گفت چقد گفتم نمیدونم گفتم بخواب پاتو باز کن لا پاتو ببینم شاید شق شد سریع خوابید کف حموم منم چند دقیقه به کسش نگا کردم با کیرم ور رفتم شق کردم کفت بلند شم گفتن نه صبر کن یــــ کاری دارم کیرمو مالیدم رو کسش یـــ آهی کشید که حال کردم پاشو بستم کیرمو جلو عقب کرم دیدم داره داد میزنه گفتم ساکت تا همسایه ها نشنیدن داشتم لا پاش جلو عقب میکردم دیدم آبش اومد و یـــ داد زد منم نوک سینه هاشو خوردم گفتم حالا من چیکا کنم با این کیر شق گفت من واسه بابات هم ساک نمیزنم ولی واسه تو الان میزنم چون خیلی قشنگ آبمو آوردی کیرنو کرد تو دهنش با این که بهگفته خودش تا حالا ساک نزده بود ولی قشنگ میزد گفتم داره میاد بریزم تو دهنت؟ گفت خوشم نمیاد گفتم تو که تا حالا امتحان نکردی گفت باشه بریز یــــ خورده تو دهنش تلنبه زدم آبم ریخ تو دهنش گفت نه انگار خوشمزست خندیدم گفتم من که چیز بد ندارم خندیدیم بعد دوش گرفتیم رفتیم بیروناین داستان تخیلیه و فقط جنبه سرگرمی داره

۱۱ نظر:

 1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

  پاسخحذف
 2. سلام اگه کسی هست بکنمش پارش کنم جرش بدم دلش کیر بخواد دوست داشته باشه بهترین سکس عمرش رو داشته باشه بهش حال بدم هیچ وقت فراموش نکنه واسش بدنش رو بخورم کسش رو بخورم با سینه هاش بازی کنم اگه کسی دنبال کسی هست که بهش حال بدم ارضاش کنم به اوج شهوت برسونمش دنبال ی ادم قابل اعتماد باشه من هستم خوزستان فرقی نمیکنه طرف حسابم کجای باشه دخترا تهران با معرفتن به اونا حال حسابی میدم که کسش فوران کنه از اب کس سکس تمام عیار09393956387

  پاسخحذف
 3. دنبال ی زن 30 35 ساله میگردم از شیراااااززز باشه 09301958103 برا سکس پولو همه چیم میدم

  پاسخحذف
 4. تخیلاتت خیلی قويه، روزی چقد جلق میزنی؟

  پاسخحذف
 5. جوووون به این تخیلات تخمیت.یه دخترکه اهل سکس تل یاحضوریه بزنگه.ارمین ازاصفهانم۰۹۳۸۵۰۱۱۹۲۳

  پاسخحذف
 6. محمدم از یزد یه خانم ۳۵ ۴۰ برا دوستی ۰۹۳۳۵۷۷۹۵۰۱

  پاسخحذف
 7. سلام ما رو به مامانت برسون. بگو ماهم چیز خوب داریم... ازش بپرس حالا ک ما راست کردیم چیکار کنیم؟

  پاسخحذف
 8. سلام ما رو به مامانت برسون. بگو ماهم چیز خوب داریم... ازش بپرس حالا ک ما راست کردیم چیکار کنیم؟

  پاسخحذف
 9. خانمهایی که دلشون کیرکلفت میخوادتماس بگیرن
  ۰۹۳۰۵۲۹۴۳۲۴

  پاسخحذف